S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Wizje terenu. Inwentaryzacja przyrodnicza

[14.06.2016 r.]

W ostatnim czasie Wykonawca przeprowadzał wizje w terenie w celu oceny istniejącej sytuacji na obecnie funkcjonującej drodze krajowej nr 5 (na odcinku od węzła Nowe Marzy do węzła Dworzysko).

Wykonawca zidentyfikował  analizę obszarów mogących wiązać się z największymi konfliktami środowiskowymi oraz społecznymi.

        W okresie wiosennym Wykonawca inwentaryzował ptaki lęgowe, w celu wykrycia obecności gatunków o aktywności nocnej. Zidentyfikowano między innymi derkacza, zielonkę, lelka, podróżniczka, puszczyka. Wykonano kontrole nocne przy wykorzystaniu stymulacji dźwiękowej.

         Wykonawca przeprowadzał również badania ssaków, podczas których stosował następujące metody badawcze: obserwacje bezpośrednie, analizę tropów, odchodów, nor, śladów żerowania oraz analizę szczątków martwych osobników.

    Wykonawca badał także stan lokalnej herpetofauny. Badania te polegały na kontrolowaniu potencjalnych miejsc występowania płazów.  Dokonywano obserwacji rzek, cieków, kanałów melioracyjnych, różnego typu zbiorników wodnych oraz okresowych rozlewisk. W przypadku gadów dodatkowo kontrolowano eksponowane, mocno nasłonecznione miejsca. Różnorodność gatunkową oceniano na podstawie obserwacji dorosłych osobników, głosów godowych, a także złożonego skrzeku oraz jaj (traszki). Obserwacje traszki prowadzono również podczas nocnych kontroli zbiorników przy użyciu latarki. Potencjalne siedliska rozrodcze płazów kontrolowano także podczas nocnych obserwacji, ze względu na większą aktywność niektórych gatunków w tej części doby ( np. rzekotka drzewna, ropucha zielona, kumak nizinny).

W okresie wczesnowiosennym Wykonawca kontrolował również miejsca mniej izolowane od warunków zewnętrznych, które mogłyby stanowić kryjówki przejściowe dla nietoperzy, wykorzystywane podczas migracji wiosennych.