S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Punkt Informacji Drogowej

[22.05.2020] W związku z mającymi się niebawem rozpocząć pracami budowlanymi na odcinku 1 S-5 od węzła Nowe Marzy do węzła Dworzysko przypominamy czynny całodobowo dyżurny numer telefonu Punktu Informacji Drogowej zbierający informacje o warunkach panujących na drogach i przekazujący je środkom masowego przekazu.

 

 

 

TEL. 19 111   

   PUNKT INFORMACJI DROGOWEJ

 

   CZYNNY 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU

 

 

W przypadku niektórych operatorów sieci komórkowych konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0. Szczegółowe informacje należy uzyskać u swojego operatora telefonii komórkowej.

                       

 

 

TEL. (52) 323 45 11

  TERENOWY PUNKT INFORMACJI DROGOWEJ

 

  GDDKiA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

 

 

 

Do PID GDDKiA trafiają informacje przydatne dla kierowców i innych użytkowników dróg:

  • o aktualnie wykonywanych pracach i remontach na drogach krajowych,
  • o aktualnym stanie dróg, w tym stanie budowy dróg krajowych i autostrad,
  • o aktualnych warunkach atmosferycznych, stanie nawierzchni i przejezdności panujących na drogach krajowych,
  • o aktualnych warunkach natężenia ruchu na drogach krajowych.

 

 

 

Administratorem danych osób dzwoniących do Punktu Informacji Drogowej GDDKiA (19 111) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

 

Dane osób dzwoniących będą przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu i udzielenia informacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcy usług IT.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od daty połączenia.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje, na warunkach określonych w RODO, prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.