S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Projekt zieleni. Porozumienie z Lasami Państwowymi.

[20.10.2016 r.]

W poprzednim miesiącu trwały prace geodezyjne nad wyznaczeniem nowych punktów granicznych oraz oznaczenia drzew znajdujących się poza pasem drogowym projektowanej drogi S5 na obszarze Nadleśnictwa Dąbrowa (Leśnictwo Grabowiec i Leśnictwo Terespol).

Obyło się również spotkanie w sprawie Projektu Porozumienia pomiędzy PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa a GDDKiA o/ Bydgoszcz dotyczące kwestii wycinki. Zaplanowana wycinka drzew i krzewów będzie ograniczona do niezbędnego minimum. W ramach inwestycji powstaną nowe nasadzenia. Projektowana zieleń ma wzbogacać zasoby przyrodnicze terenów bezpośrednio przylegających do drogi, wzdłuż węzłów oraz na przejściach dla zwierząt pełniąc tym samym funkcje ochronne, biocenotyczne i estetyczne.