S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postęp prac na budowie

[01.02.2018 r.] Na budowie odcinka 1 drogi ekspresowej S5 (Nowe Marzy – Dworzysko), Wykonawca ostatnio prowadził prace ziemne, polegające na wymianie gruntu, odhumusowaniu, załadunku i transporcie humusu na hałdę.

W związku z tym, że warunki atmosferyczne są korzystne, w ostatnim czasie Wykonawca prowadził prace na obiektach inżynierskich. Prace polegały na zbrojeniu korpusu, zbrojeniu oraz betonowaniu fundamentów (przejazd -WS1-17). Budowano także liczne wykopy pod ławy fundamentowe, oraz wykonywano zbrojenia ław (przejście dolne dla zwierząt – WS1-19). Na budowie trwają prace związane z montażem deskowania korpusu dla budowanych wiaduktów drogowych (Nowe Marzy) oraz dla kładki dla pieszych (Morsk). Przedmiotowa kładka dla pieszych umożliwi okolicznym mieszkańcom bezpieczne przejście na drugą stronę drogi ekspresowej S5. Na górnych przejściach dla zwierząt zakończono montaż pierwszych konstrukcji przepustu (Sartowice, Nowe Marzy) w zakresie dróg serwisowych. Zakończono także budowę dwóch przepustów ekologicznych w m. Nowe Marzy (km 2+500, 2+700) i planuje się budowę kolejnych (km 4+100, 4+840 m. Święte, km 21+300 – obwodnica m. Świecie).

W Wiągu Straż Pożarna prowadziła ćwiczenia, w opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku , na terenie przeznaczonym do budowy drogi ekspresowej S5. Wzięły w nich udział dwie grupy specjalistyczne: Ratowniczo -Techniczna z Torunia (złożona na bazie strażaków ze Świecia i Torunia) oraz Poszukiwawczo - Ratownicza (na bazie druhów z Chełmży). Jednym z etapów ćwiczeń było zabezpieczenie wejścia do budynku (stemple), a następnie burzenie ścian w celu dostania się do pomieszczeń domu.

W Wiągu także, Wykonawca aktualnie prowadzi przebudowę kolizji wodociągowej, polegającej na wykonaniu wodociągu w przygotowanym wykopie z rur wodociągowych ciśnieniowych, wraz z robotami ziemnymi (podsypka, zasypka, obsypka), montaż rury ochronnej, a także wykonanie oznakowania trasy wodociągu.

Aktualnie na budowie trwa uporządkowanie terenu po wycince na całej długości odcinka. W okolicy węzła Świecie Północ trwa frezowanie istniejącej, zniszczonej nawierzchni. Materiał powstały w trakcie frezowania nawierzchni zostanie ponownie wykorzystany  do umocnienia poboczy, jak również do budowy podbudowy na drogach serwisowych.

Jeśli chodzi o branżę energetyczną to Wykonawca przebudowuje kolizje w m. Święte, Wiąg. Przebudowa polega na posadowieniu stanowiska słupowego, oraz na układaniu kabla.

Wykonawca zajmuje się także przebudową kolizji teletechnicznych, polegających na wykonywaniu przepustów rurą. W pobliżu węzła Świecie Południe Wykonawca układa kable, montuje złączą na kablu w ramach przedmiotowej kolizji.

W Wiągu trwają roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych, wywóz oraz segregacja materiałów.

W miejscu obsługi podróżnych w m. Święte zabezpieczono gatunki drzew w celu ich ochrony przed zniszczeniem w trakcie budowy drogi ekspresowej S5.

Całość prac na budowie posiada stały nadzór archeologiczny, oraz geodezyjny.


Prace realizowane w okresie od 29.01.2018 r. do 04.02.2018 r.

Prace przy obiekcie WS1-17 na obwodnicy m. Świecie, oraz w pobliżu węzła Świecie Zachód. Frezowanie zniszczonej nawierzchni na węźle Świecie Północ. Montaż konstrukcji stalowej Multiplate tworzący tunel nad budowaną drogą serwisową DS6 - okolica węzła Sartowice. Prace przy obiekcie WS1-17 na obwodnicy m. Świecie, oraz w pobliżu węzła Świecie Zachód.  Waga: 0 Prace na obiekcie PZ1-1a - górne przejście dla zwierząt w m. Nowe Marzy. Prace przy obiekcie WD1-1 - wiadukt drogowy w m. Nowe Marzy.