S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 18.04.2017 r.

[20.04-2017 r.] Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla odcinka 1 Nowe Marzy – Dworzysko uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki tej realizacji (znak WOO.4242.222.2016.KŚ.8):

- nowe uwarunkowania i uwarunkowania względne w zakresie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;

- nowe uwarunkowania oraz uwarunkowania zamienne w zakresie ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji;

- nowe warunki w zakresie konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku od rozpoczęcia eksploatacji;

- pozostałe warunki w Decyzji nr 17/2010 z dnia 23 lipca 2010 r., znak: RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu IV przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Świecie -Bydgoszcz – Cotoń, wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i utrzymane w mocy Decyzją z dnia 20 stycznia 2011 r., znak: DOOŚ-idk.4200.16.2011, wydaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska -  niewymienione w sentencji postanowienia są obowiązujące. Obowiązujące pozostają także warunki określone w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 stycznia 2011 r.

Dla ograniczenia negatywnych oddziaływań ww. przedsięwzięcia na elementy środowiska, określono powyższe uwarunkowania na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.