S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Podsumowanie prac na budowie - rok 2017

[15.12.2017 r.] W dniu 22.06.2017 r. Wykonawca odc. 1 drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy – Dworzysko o długości 23,3 km uzyskał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, co umożliwiło z dniem 06.07.2017 r. rozpoczęcie prac na terenie budowy.

Wykonawca rozpoczął prace od wyznaczenia granic inwestycji, usunięcia drzew i krzewów oraz odhumusowania (usunięcia wierzchniej warstwy ziemi) na całej długości odcinka. W miejscach, w których przeprowadzono wycinkę rozpoczęto usuwanie karpin. Karpiny zostały zebrane, ułożone na hałdzie oraz rozdrobnione za pomocą rębaka.

Na trasie budowanej drogi serwisowej DS4 Wykonawca przygotował podłoże gruntowe, co zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi (wskaźnik zagęszczenia oraz nośność podłoża), a następnie przystąpił do budowy dolnych warstw nasypu.

W połowie sierpnia 2017 r. w miejscowości Sartowice zbudowano drogę technologiczną umożliwiającą Wykonawcy transport materiałów i dojazd do obiektu typu PZ1-2a  stanowiące górne przejście dla zwierząt. Przedmiotowy obiekt będzie szlakiem migracyjnym, ponieważ zapewni zwierzętom swobodne i bezpieczne przemieszczanie się nad drogą ekspresową S-5. W tym samym czasie Wykonawca przygotował również, na własny użytek, drogę dojazdową do kopalni kruszyw w miejscowości Kozłowo, pozwalającą na transport kruszywa bez konieczności korzystania z dróg publicznych.

W miejscowości Sartowice z początkiem września 2017 r. Wykonawca rozpoczął budowę drogi technologicznej służącej do transportu materiałów i sprzętu na teren budowy. We wrześniu 2017 r. Wykonawca tymczasowo wygrodził teren płotkami herpetologicznymi w miejscowości Nowe Marzy, w celu zmniejszenia możliwości przedostania się płazów na plac budowy. Wykonawca kontynuował również przygotowywanie podłoża pod budowę drogi serwisowej nr 4 i 6 w miejscowości Nowe Marzy.

Pierwsze tymczasowe zmiany w organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 5 zostały wprowadzone w miejscowości Święte, w związku z wycinką drzew oraz z rozpoczęciem prac związanych z betonowaniem ławy fundamentowej przepustu.

Wykonawca jest w trakcie zagospodarowania zaplecza budowy w okolicy m. Sulnówko (w km 16+000). Zaplecze będzie służyć do wyprodukowania materiału jedynie na potrzeby budowanej drogi. Przedmiotowe zaplecze budowy wyposażono już w pomieszczenia socjalne oraz węzeł betoniarski, natomiast na początku 2018 r. planowane jest uruchomienie  wytwórni mas bitumicznych. Bezpośrednio z drogi krajowej nr 5 został wyodrębniony pas umożliwiający wjazd na teren zaplecza budowy.

Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową kolizji energetycznej w m. Sartowice, Morsk, Dworzysko oraz w pobliżu Węzła Świecie Zachód. Przebudowa polega na demontażu istniejących sieci, linii energetycznych, a następnie montażu nowych instalacji w związku z budową drogi ekspresowej S-5. 

W celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót Wykonawca systematycznie prowadzi badania (badanie nośności gruntu za pomocą płyty VSS, wskaźnik zagęszczenia gruntu przy wykorzystaniu cylindra Is, sondy dynamicznej oraz sondy CPT).

W okolicy istniejącego wiaduktu kolejowego (WK1-16), przy węźle Świecie Zachód dokonano usunięcia dwóch kolizji drogi ekspresowej S-5 z linią napowietrzna wysokich napięć 220kV.

W październiku 2017 r. Wykonawca rozpoczął wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 5, w celu zamknięcia lewej jezdni obwodnicy m. Świecia oraz budowy wjazdów na teren budowy. Dzięki przeprowadzonym działaniom Wykonawca miał możliwość od dnia 9 listopada 2017 r. przełożyć ruch na obwodnicy Świecia i  przystąpić do robót rozbiórkowych, związanych z frezowaniem jezdni, usunięciem oznakowania, barier itp. Mimo prowadzonych prac utrzymano płynność ruchu.

W listopadzie 2017 r. Wykonawca rozpoczął frezowanie istniejącej, zniszczonej nawierzchni na węźle Świecie-Południe. Materiał powstały w trakcie frezowania nawierzchni zostanie ponownie wykorzystany  do umocnienia poboczy, jak również do budowy podbudowy na drogach serwisowych.

W km 7+000 Wykonawca rozpoczął prace związane z budową nowego Węzła Sartowice. Wybudowany Węzeł skomunikuje drogi prowadzące z Sartowic do Czapel z drogą ekspresową S-5.

Wykonawca zmontował prefabrykaty  przepustów ekologicznych w m. Nowe Marzy (km 2+500, 2+700), oraz przygotowuje się do budowy kolejnych (km 4+000, 22+000). Trwają tam prace związane z betonowaniem płyt przejściowych i zespalających przy przepustach ekologicznych.

Wykonawca na bieżąco pozyskuje nowe firmy podwykonawcze. Do tej pory Wykonawca robót budowlanych – nawiązał współpracę z 52 usługodawcami, dostawcami, oraz podwykonawcami robót budowlanych. Średnio na terenie budowy pracuje ok. 200 osób i 200 jednostek sprzętu dziennie.

Reasumując, na całym froncie robót Wykonawca rozpoczął roboty ziemne przy użyciu ciężkiego sprzętu, oraz rozpoczął budowę obiektów inżynierskich. Jednocześnie Wykonawca zapewnia przy tym stałą kontrolę archeologiczną oraz geodezyjną.

 

Galeria zdjęć z postępu prac - kliknij