S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie z dnia 6.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (treść poniżej). 

"Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony dnia 29 sierpnia 2016 r., dnia 30 sierpnia 2016 r., dnia 12 września 2016 r., dnia 23 września 2016 r. oraz dnia 7 października 2016 r., złożony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Giulio Parolari - Dyrektor Kontraktu S5 Nowe Marzy-Dworzysko reprezentującego Impresa Pizzarotti & C. S.p.A, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Cześć 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km” przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Organem administracji właściwym do:
- wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
- wydania opinii dotyczącej powyższego uzgodnienia jest Kujawsko-Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy;
- wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Jednocześnie zawiadamiam, że:
- niezbędna dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-74-19), w dniach pracy tutejszego Urzędu, w godz. 8.00-14.00;
- uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, tj. od 12 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;
- uwagi i wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia;
- uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579);
- złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy." 

Źródło:BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy:

http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/ogloszenia/obwieszczenie-z-dnia-06-grudnia-2016-r