od km 0+000.00 do km 5+000.00

Początek Zadania

WĘZEŁ "NOWE MARZY"

od km 8+000.00 do km 11+900.00

od km 12+000.00 do km 15+900.00

WĘZEŁ ŚWIECIE PÓŁNOC

od km 16+000.00 do km 20+400.00

WĘZEŁ ŚWIECIE ZACHÓD

od km 20+000.00 do km 25+108.48

WĘZEŁ ŚWIECIE POŁUDNIE

od km 5+000.00 do km 8+200.00

MOP I ŚWIĘTE

WĘZEŁ SARTOWICE

Węzeł Nowe Marzy

Istniejący węzeł wykonany przez GTC S.A. w ramach budowy autostrady A1 na mocy zawartej umowy o budowę i eksploatację autostrady A1, stanowi skrzyżowanie autostrady A1 Gdańsk – Toruń – Łódź z drogą krajową nr 5 i nr 91. Węzeł Nowe Marzy jest węzłem typu podwójna trąbka. W ramach węzła funkcjonuje Stacja Poboru Opłat (SPO) oraz Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), do którego obecnie dojazd odbywa się poprzez drogę krajową nr 5 od strony Świecia. W projektowanym układzie węzeł stanowi skrzyżowanie dróg klasy A (A1) – S (S5) – GP (dk91). Połączenie SPO z drogą S5 (w obu kierunkach) odbywa się za pośrednictwem łącznic typu P2 o prędkości 60 km/h. W kierunku do Bydgoszczy łącznica wyjazdowa z SPO do S5 w układzie istniejącym i projektowanym będzie funkcjonowała jako jednopasowa (jeden pas ruchu jest wyłączony z użytkowania). W obszarze węzła z uwzględnieniem minimalnej długości trasy dojazdu zapewniono połączenie OUA z drogą S5 (dalej poprzez węzeł do A1) jako dojazdu dla służb ratowniczych i codziennego dojazdu służb utrzymaniowych GTC/Intertoll Polska tj. tylko dla pługów odśnieżnych oraz pojazdów z przyczepami zderzeniowymi. W tym celu zaprojektowano wjazdy awaryjne w km 2+529 str lewa, 2+729 str prawa. Mając na uwadze bezpośrednie sąsiedztwo węzła (tj. brak możliwości zastosowania klasycznych pasów włączeń/wyłączeń) oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu zaprojektowano poszerzenie o 1m pasa awaryjnego postoju, po 100m w każdym kierunku ruchu od projektowanych wjazdów awaryjnych. Dalszy dojazd do OUA jest możliwy z wykorzystaniem dróg dojazdowych DS-3 i DS-4 oraz obiektu mostowego WD1-1. Pozostali pracownicy GTC, dostawy do OUA oraz interesanci będą posiadali dojazd poprzez węzeł „Sartowice” – DS6 - DS4 – WD1-1 – DS3. Drogi DS3, DS4, DS6 w śladzie dojazdu do OUA posiadają szerokości jezdni 6m oraz w zależności od odcinka obustronne pobocza lub chodnik w krawężniku. Szerokość poboczy jest dostosowana do urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym do drogowych barier ochronnych, które w przypadku zastosowania obustronnych barier posiadają wolną przestrzeń w świetle pomiędzy barierami wynoszącą 8m. Na węźle Nowe Marzy nie ma możliwości zawracania.

Miejsce Obsługi Podróżnych I „Święte”

Dla kierunku w stronę autostrady A1 w km ok 5+400 zaprojektowano MOP I o funkcji wypoczynkowej. W dokumentacji MOP ten jest określony jako MOP I „Święte”. Przewidziano na nim tereny o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym. Ramowy program zagospodarowania projektowanego MOP „Święte” zakłada budowę:
• jezdni manewrowych i miejsc postojowych:
- dla samochodów osobowych – 25 miejsc postojowych,
- dla samochodów ciężarowych – 20 miejsc postojowych,
- dla autokarów – 4 miejsca postojowe,
- dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym – 2 miejsca postojowe,
- wydzielone stanowisko dla służb pełniących obowiązki kontrolne,
• chodników,
• wolnostojący budynek toalety,
• zadaszone miejsca piknikowe,
• miejsce zabaw dla dzieci;
• elementy małej architektury;
• punkty czerpania wody pitnej;
• hydranty; • kontenery na odpady;
• zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów,
• stację transformatorową;
• zbiornik przeciwpożarowy;
Przyjęto parametry techniczne:
- prędkość projektowa: 30 km/h;
- kategoria ruchu: KR 3, a dla parkingów KR 5
Zaprojektowano stanowisko zrzutu nieczystości z autokarów. Na terenie MOP pozostawiona została rezerwa terenu umożliwiająca zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych dla około 9 pojazdów.

Węzeł Sartowice

Węzeł Sartowice zlokalizowany jest w km 7+154 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1257C i jest węzłem typu WB o kształcie półkoniczyny z łącznicami zlokalizowanymi w północno-zachodniej i południowo-wschodniej części węzła. Przedłużeniem drogi powiatowej nr 1257C prowadzącej z miejscowości Sartowice, która przechodzi góra nad drogą S5 jest droga gminna 031023C prowadząca w kierunku miejscowości Czapelki. Skrzyżowania stanowiące połączenie z drogą ekspresową zaprojektowano jako ronda jednopasowe o średnicy D=40 m, czterowlotowe z wyspami separującymi na wszystkich wlotach. Pozostałe wloty (oprócz w/w dróg) stanowią drogi dojazdowe DS6 i DS7. Wzdłuż drogi powiatowej i gminnej zaprojektowano urządzenia dla prowadzenia ruchu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowe zapewniając komunikacje pieszych między przystankami. Pasy włączania i wyłączenia na węźle zaprojektowano klasycznie jako pasy równoległe o długościach dostosowanych do różnicy prędkości drogi S5-łącznice oraz pochylenia podłużnego S5, szerokość pasów wynosi 3,5m. W odniesieniu do założeń wcześniejszych prac projektowych oraz struktury kierunkowej ruchu w roku prognozy zaprojektowano łącznice typu P1 o prędkości projektowej 40 km/h. Zaprojektowany węzeł umożliwia pełen wybór kierunku jazdy oraz manewr zawracania.

Węzeł Świecie Północ

Węzeł Świecie Północ zlokalizowany jest w km 12+275 na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S5 z drogą powiatową 1286C. Węzeł jest typu WA i ma kształt trąbki. Droga powiatowa przechodzi nad drogą ekspresową na wiadukcie WD1-5. Obie drogi są ze sobą połączone za pośrednictwem czterech łącznic typu P1. Wszystkie łącznice mają prędkość projektową nie mniejszą niż 40 km/h. Wymiana ruchu pomiędzy drogą ekspresową, a łącznicami odbywa się poprzez równoległe pasy włączeń i wyłączeń. Pasy włączeń i wyłączeń w kierunku autostrady A1 mają szerokość 3.5 m. Pasy włączeń i wyłączeń od strony Bydgoszczy mają szerokość 3 m. Również na włączeniu i wyłączeniu z drogi powiatowej zaprojektowano dodatkowe pasy ruchu. Droga powiatowa jest przebudowywana aż do istniejącego skrzyżowania typu rondo położonego w odległości ok. 800 m od drogi S5. Wzdłuż całego odcinka drogi powiatowej zaprojektowana została po południowo - wschodniej stronie droga lokalna prowadząca komunikację zbiorową, ruch pieszy i rowerowy. Droga powiatowa jest projektowana na parametrach drogi klasy G o prędkości projektowej 50 km/h. Kształt węzła nie ulega modyfikacji w stosunku do stanu istniejącego. Zmianie ulega przekrój poprzeczny drogi powiatowej. Obecnie wyposażona jest ona w pobocza bitumiczne szerokości 2m. W stanie projektowanym pobocza bitumiczne są rozbierane a jezdnia ma szerokość 2x3.5 m i obustronne opaski szerokości 0.5 m.

Węzeł Świecie Zachód

Węzeł Świecie Zachód zlokalizowany jest w km 19+134 na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S5 z drogą krajowa nr 91 i drogą wojewódzką nr 240. Węzeł jest typu WB i ma kształt półkoniczyny z łącznicami zlokalizowanymi w południowej części węzła. Droga krajowa nr 91 przechodzi nad drogą ekspresową na wiadukcie WD1-15. Obie drogi są ze sobą połączone za pośrednictwem czterech łącznic typu P1. Wszystkie łącznice mają prędkość projektową 40 km/h. Wymiana ruchu pomiędzy drogą ekspresową, a łącznicami odbywa się poprzez równoległe pasy włączeń i wyłączeń. Pasy włączeń i wyłączeń mają szerokość 3 m. Łącznice połączone są z drogą krajowa i wojewódzką za pośrednictwem dwóch skrzyżowań typu średnie rondo. Średnica zewnętrzna obu rond wynosi 45 m przy wyspie środkowej o średnicy 29 m. Na rondzie położonym po południowej stronie drogi S5 dwa wloty są wlotami drogi krajowej, trzeci wlot stanowią łącznice a po przeciwnej do nich stronie znajduje się czwarty wlot, które stanowi podłączenie istniejącej drogi dojazdowej do ronda. Na rondzie położonym po północnej stronie drogi S5 jeden wlot stanowi droga krajowa, drugi wlot droga wojewódzka nr 240 a trzeci wlot stanowią łącznice. Rondo nie posiada czwartego wlotu. Droga krajowa nr 91 jest przebudowywana na odcinku ok. 480 m od osi drogi S5 w stronę południową a droga wojewódzka nr 240 ok. 390 m w stronę północną pod osi drogi S5. Obie drogi na dojazdach do rond mają przekrój jednojezdniowy o szerokości 2x3.5 m oraz obustronne opaski szerokości 0.5m. Na połączeniu z odcinkiem drogi krajowej znajdującym sie poza zakresem inwestycji przekrój drogi krajowej nr 91 ulega stopniowemu poszerzeniu. Wynika to szerokości drogi karowej nr 91 na dalszym odcinku. Nad drogą S5 zlokalizowana jest istniejąca kładka na przedłużeniu w/w drogi dojazdowej za pośrednictwem której ruch pieszy i rowerowy pokonuje bezkolizyjnie drogę S5. Droga krajowa nr 91 jest projektowana na parametrach drogi klasy GP o prędkości projektowej 80 km/h a droga wojewódzka nr 240 jest projektowana na parametrach drogi klasy G o prędkości projektowej 60 km/h. Kształt węzła ulega modyfikacji w stosunku do stanu istniejącego. Zmianie ulega przekrój poprzeczny drogi krajowej i wojewódzkiej. Eliminacji podlegają dwie łącznice: prowadząca ruch z kierunku Torunia w stroną autostrady A1 oraz prowadząca ruch z kierunku autostrady A1 w stronę Tucholi. Ze względu na powyższe zmiany przekrój na obiekcie WD1 - 15 ma znaczne rezerwy. Przekrój drogi miedzy projektowanymi rondami został zatem zmodyfikowany poprzez wprowadzenie na całej długości pasa rozdzielającego przeciwne kierunki ruchu. Pas rozdziału będzie miał szerokość 3 m w świetle krawężników i będzie wykonany z kostki kamiennej. Obie jednokierunkowe jezdnie pomiędzy rondami będą miały szerokość 4.5 m w świetle krawężników z oznaczonymi oznakowaniem poziomym obustronnymi opaskami szerokości 0.5 m.

Węzeł Świecie Południe

Węzeł Świecie Południe zlokalizowany jest w km 23+685 na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S5 z drogą powiatową 1286C. Węzeł jest typu WA i ma kształt trąbki. Droga powiatowa przechodzi nad drogą ekspresową na wiadukcie WD1-20. Obie drogi są ze sobą połączone za pośrednictwem trzech łącznic typu P1. Wszystkie łącznice mają prędkość projektową nie mniejszą niż 50 km/h. Wymiana ruchu pomiędzy drogą ekspresową, a łącznicami odbywa się poprzez równoległe pasy włączeń i wyłączeń. Pasy włączeń i wyłączeń w kierunku autostrady A1 mają szerokość 3 m. Pasy włączeń i wyłączeń od strony Bydgoszczy mają szerokość 3.5 m. Również na wyłączeniu z drogi powiatowej zaprojektowano dodatkowy pas ruchu. Droga powiatowa jest przebudowywana aż do istniejącego skrzyżowania z droga prowadząca do miejscowości Dworzysko, położonego w odległości ok. 400 m od drogi S5. Ruch pieszy i rowerowy odbywa sie po drodze powiatowej do w/w skrzyżowania i nie występuje w obszarze węzła. Droga powiatowa jest projektowana na parametrach drogi klasy G o prędkości projektowej 60 km/h. Kształt węzła ulega modyfikacji w stosunku do stanu istniejącego. Zmiana polega na zaprojektowaniu nieistniejącej obecnie łącznicy dla relacji Świecie - autostrada A1. Łącznica ta jest niezbędna ze względu na to, że węzeł służy obsłudze głównie zakładów drzewnych i innych zlokalizowanych w strefie przemysłowej przylegającej do węzła.

od km 0+000.00 do km 3+500.00

WD1-1

PZ1-1A

od km 3+500.00 do km 5+200.00

PZ1-1A

WD1-2

od km 5+000.00 do km 6+400.00

PZ1-2A

od km 6+100.00 do km 8+200.00

WD1-3

WS1-3A

WD1-3B

od km 8+000.00 do km 10+400.00

WS1-4

od km 10+400.00 do km 11+900.00

KD1-4A

od km 11+800.00 do km 13+900.00

WD1-5

WD1-6

od km 13+700.00 do km 15+900.00

WS1-7

WS1-8

WD1-9

od km 15+800.00 do km 17+900.00

WS1-10

WS1-11

od km 17+900.00 do km 20+400.00

WS1-12

WK1-16

WD1-15

KD1-14

MS1-13

od km 20+400.00 do km 22+900.00

WS1-17

WD1-18

WS1-19

od km 22+700+000.00 do km 25+108.48

WD1-20

WS1-21

PZ2-1A

Koniec Zadania