S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Tygodniowy postęp prac

Prace realizowane w okresie od 29.05.2017 r. do 04.06.2017 r.

W okresie od 29.05.2017 r. do 04.06.2017 r. Wykonawca przygotowywał się do etapu realizacji robót. Gotowy do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi został złożony w dniu 13.02.2017 r.

Zgodnie z raportem tygodniowym o postępie prac i robót Wykonawcy postęp prac w związku z przygotowaniem poszczególnych Dokumentów Wykonawcy przedstawia się następująco:

1)         Program zapewnienia jakości (DW1):

- wymagania ogólne – Wykonawca przekazał zaktualizowany dokument;,

- usunięcie drzew i krzewów – Wykonawca przekazał zaktualizowany dokument;,

- przebudowa napowietrznych linii energetycznych – Wykonawca przekazał zaktualizowany dokument,

2)         Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (DW8) - Wykonawca otrzymał postanowienie z RDOŚ uwzględniające realizację przedsięwzięcia i określające jej warunki.

Wykonawca rozpoczął prace związane z translokacją siedlisk mrowisk, oraz sasanki łąkowej.

3)         Materiały do wniosku o dodatkową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem (DW9) – Obwieszczenie Wójta gminy Pruszcz o wydaniu decyzji nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

4)         Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID (DW11) – Nadal oczekuje się na wydanie decyzji ZRID.

5)         Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DW12) – Wykonawca przekazał rewizję C dokumentu. Wykonawca przekazał dodatkowe kopie dokumentu. Inżynier zatwierdził dokument.

6)         Plan działań ratowniczych (DW13) – Inżynier przekazał uwagi Wykonawcy.

7)         Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy (DW14) – W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace nad projektem organizacji ruchu na czas budowy.

8)         Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (DW15) –  Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

W zakresie branży drogowej, mostowej oraz pozostałych branż. Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

9)         Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (DW16) –       Trwa procedura zatwierdzania dokumentu.

10)       Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (DW22) – Trwa procedura zatwierdzania.

Wykonawca zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o przedstawienie informacji ws. Wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

11)       Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu (DW26) – Trwa procedura zatwierdzania dokumentu..

12) Inne:

- Geodezja:

  • Operat z osnowy
  • Przeniesienie punktów osnowy wysokościowej (reperów)