S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Prace realizowane w okresie od 25.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

We wskazanym okresie wykonawca Budimex S.A.:

 • aktualizował uwagi od Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego dla przekazanych projektów wykonawczych;
 • opracowywał kolejną rewizję dokumentacji projektów wykonawczych uwzględniającą uwagi Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego;
 • przygotowywał materiały na audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przygotowywał materiały na naradę koordynacyjną;
 • przygotowywał szczegółowe specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • przygotowywał Plan Działań Ratowniczych;
 • opracowywał materiały dotyczące przekazania dróg do jednostek samorządowych;
 • przygotował opracowania dotyczące budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej – rewizja nr 3, następujących obiektów: WS1-4 – rewizja nr 2, KP1-4a, WS1-3a – rewizja nr 1;
 • zgłosił do zatwierdzenia kolejne uwagi podwykonawcze.

 

We wskazanym okresie w zakresie robót mostowych wykonawca Budimex S.A.:

 • na obiekcie PZ1-1a (km 3+100, Święte) kontynuował montaż konstrukcji stalowych Supercore w przęśle 3-4;
 • na obiekcie WD1-2 (km 3+724, Święte) deskował i betonował ścianki zapleczne P1;
 • na obiekcie WD1-5 (km 12+273, Sulnowo) wykonał zbrojenie i deskowanie dylatacji P1;
 • na obiekcie WS1-7 (km 14+039, Sulnowo) montował elementy sprężenia i zbrojenie;
 • na obiekcie WS1-11 (km 17+773, Świecie) kontynuował montaż deskowań przyczółka i skrzydełek oraz zbrojenie podpór;
 • na obiekcie WS1-12 (km 18+452, Świecie) montował deski gzymsowe;
 • na obiekcie MS1-13 (km 18+912, Świecie) zakończył program naprawczy stref dylatacji P1 oraz P9 (bez betonowania);
 • na obiekcie WD1-20 (km 23+684, Kozłowo) zdemontował dylatacje modułowe przy przyczółku P1 i P5.

 

W zakresie robót drogowych Wykonawca:

 • na drodze dojazdowej DS-7 (Wiąg) wykonał przepusty;
 • na drodze dojazdowej DS-9 (Wiąg) układał krawężnik betonowy w obrębie zatoki autobusowej oraz układał obrzeża betonowe;
 • na drogach dojazdowych DS-14 i DS-14ab (Kozłowo) budował przepusty pod zjazdami indywidualnymi;
 • na jezdni lewej trasy głównej od km 19+400 do 25+108 (Świecie/ Kozłowo) budował wyjazdy z budowy w celu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu;
 • z jezdni prawej trasy głównej od km 12+100 do 13+800 (Sulnowo) oraz z drogi dojazdowej DS-14 od km 0+400 do 0+520 (Kozłowo) zdejmował ziemię urodzajną – odhumusowywał;
 • na jezdni lewej trasy głównej od km 23+900 do 24+050 (Kozłowo) wykonał wykop na makroniwelację;
 • od km 17+300 do 17+700 (Świecie) trasy głównej umacniał wyloty wpustów kanalizacji deszczowej ściekiem skarpowym oraz umacniał dno rowów.

 

W zakresie robót branżowych Wykonawca:

 • wybudował studnię S21/1 dn 1000 w km 6+854 (Sartowice);
 • wybudował studnie S30/2, S30/1, S30/3 dn 1200 oraz rurociąg dn 400 i dn 500 w km 7+800 (Sartowice);
 • wybudował studnię S53/4 dn 1000 i rurociąg dn500 w km 12+400 (Sulnowo);
 • rozpoczął przebudowę kolizji melioracyjnej nr 15 w km 14+870 (Sulnowo);
 • kontynuował przebudowę kolizji melioracyjnej nr 8 w km 8+336 (Wiąg);
 • układał kable oświetleniowe na węźle Nowe Marzy.