S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Tygodniowy postęp prac

Prace realizowane w okresie od 22.05.2017 r. do 28.05.2017 r.

W okresie od 22.05.2017 r. do 28.05.2017 r. Wykonawca przygotowywał się do etapu realizacji robót. Gotowy do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi został złożony w dniu 13.02.2017 r.

Zgodnie z raportem tygodniowym o postępie prac i robót Wykonawcy postęp prac w związku z przygotowaniem poszczególnych Dokumentów Wykonawcy przedstawia się następująco:

1)         Program zapewnienia jakości (DW1):

- wymagania ogólne – Wykonawca przekazał zaktualizowany dokument;,

- usunięcie drzew i krzewów – Wykonawca przekazał zaktualizowany dokument;,

- przebudowa napowietrznych linii energetycznych – Wykonawca przekazał zaktualizowany dokument,

2)         Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (DW8) - Wykonawca otrzymał postanowienie z RDOŚ uwzględniające realizację przedsięwzięcia i określające jej warunki.

3)         Materiały do wniosku o dodatkową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem (DW9) – Obwieszczenie Wójta gminy Pruszcz o wydaniu decyzji nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

4)         Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID (DW11) – Oczekuje się na wydanie decyzji ZRID.

5)         Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DW12) – Wykonawca przekazał rewizję C dokumentu. Wykonawca przekazał dodatkowe kopie dokumentu, oraz oczekuje na zatwierdzenie dokumentu.

6)         Plan działań ratowniczych (DW13) – Inżynier przekazał uwagi Wykonawcy.

7)         Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy (DW14) – W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace nad projektem organizacji ruchu na czas budowy.

8)         Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (DW15) –  Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

W zakresie branży drogowej, mostowej oraz pozostałych branż. Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

9)         Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (DW16) –       Trwa procedura zatwierdzania dokumentu.

10)       Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (DW22) – Trwa procedura zatwierdzania.

11)       Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu (DW26) – Trwa procedura zatwierdzania dokumentu.

12)       Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – Trwa procedura zatwierdzania.

13)       Inne:

            - Geodezja:

  • Pomiar osnowy niwelacja precyzyjna
  • Operat z osnowy
  • Inwentaryzacja punktów istniejącej osnowy państwowej – Wykonawca przekazał dokument Inżynierowi
  • Wykonawca przekazał Inżynierowi inwentaryzację tablic informacyjnych
  • Wykonawca wystąpił z prośbą o pobór wody z rzeki Wdy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  • Burmistrz Świecia wydał zezwolenie na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi w drodze nr 031019C