S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Prace realizowane w okresie od 22.02.2021 r. do 28.02.2021 r.

We wskazanym okresie wykonawca Budimex S.A.:

 • aktualizował uwagi od Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego dla przekazanych projektów wykonawczych;
 • opracowywał kolejną rewizję dokumentacji projektów wykonawczych uwzględniającą uwagi Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego;
 • przygotowywał materiały na audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przygotowywał materiały na naradę koordynacyjną;
 • przygotowywał szczegółowe specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • aktualizował Plan Działań Ratowniczych;
 • aktualizował Raport Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko w związku z otrzymanymi uwagami;
 • przygotował opracowania dotyczące przepustów ekologicznych – rewizja nr 2 oraz przebudowy sieci gazowych – aneks PG-4;
 • przygotował opracowanie dotyczące przekrojów podłużnych, przekrojów normalnych, pozostałych rysunków, Projekt Zagospodarowania Terenu – rewizja nr 2, PB t. 1.1. Część opisowa, plany sytuacyjne – rewizja nr 2, Analizę Akustyczną;
 • zgłosił do zatwierdzenia kolejne uwagi podwykonawcze.

 

 

We wskazanym okresie w zakresie robót mostowych Wykonawca:

 • na obiekcie PZ1-1a (km 3+100, Święte) montował rusztowania do zbrojenia i deskowania zwieńczeń konstrukcji stalowych typu Supercor oraz typu Multiplate;
 • na obiekcie WD1-2 (km 3+724, Święte) wykonał deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P3;
 • na obiekcie WD1-3b (km 7+773, Sartowice) wykonał materac z kruszywa pod murami oporowymi (wraz z geosiatką), deskowanie oraz betonowanie fundamentów murów oporowych;
 • na obiekcie WS1-7 (km 14+039, Sulnowo) wykonał betonowanie ustroju;
 • na obiekcie WS1-8 (km 14+768, Sulnowo) wykonał zbrojenie belki Wągrowiec oraz montował kotwy pod ekrany;
 • na obiekcie WS1-11 (km 17+773, Świecie) wykonał deskowanie i zbrojenie skrzydełek;
 • na obiekcie WS1-12 (km 18+452, Świecie) montował zbrojenia kap;
 • na obiekcie MS1-13 (km 18+912, Świecie) wykonał prefabrykację deskowania ścianek zaplecznych P1 oraz P9 oraz deskowanie ścianek zaplecznych P1 oraz P9 dla ustroju jezdni lewej. Ponadto wykonał otwory do montażu prętów reprofilujących kapę – kapa wewnętrzna;
 • na obiekcie WD1-20 (km 23+684, Kozłowo) demontował sączki odwodnienia izolacji;
 • na obiekcie WS1-21 (km 24+197, Kozłowo) montował krawężniki kamienne na dojazdach do obiektu.

 

W zakresie robót drogowych Wykonawca:

 • wykonywał chodniki na drogach dojazdowych DS-7, DS-9 i DS-10 oraz przy rondzie (Wiąg) – w ramach wprowadzenia planowanej tymczasowej organizacji ruchu;
 • wykonywał pobocza na jezdni lewej trasy głównej od km 11+675 do 12+000 (Wiąg);
 • wypompowywał zastoiska wody przy DS-7, DS-9 i DS-10 (Wiąg).

 

W zakresie robót branżowych Wykonawca:

 • wybudował rurociąg KD dn500 oraz studnię S7/1 dn1200 w km 3+600 (Święte);
 • montował wyloty prefabrykowane KPED dn300, rurociąg KD dn500 oraz studnie Sw54/1 dn1200 i S54/1 dn1000 w km 12+250 (Wiąg);
 • wybudował separator SEP111/1 dn1200, rurociąg KD dn300, wyloty prefabrykowane KPED dn300 oraz studnię osadnikową SO111-1 dn 1200 w km 22+770 (Kozłowo);
 • wybudował rurociąg KD dn500, separator SEP112/1 dn 1200, studnię osadnikową SO112/1 dn 1200, studnię Kd dn1200S112/1 w km 22+800 (Kozłowo);
 • wykonywał roboty ziemne związane z budową zbiornika retencyjnego ZB I/8 w km 8+700 (Wiąg), w km 13+770 (Sulnowo);
 • kontynuował roboty związane z przebudową kolizji melioracyjnej nr 13 w km 12+436 (Sulnowo);
 • montował fundamenty pod słupy oświetlenia drogowego na węzłach Sartowice i Świecie Północ;
 • montował kable oświetlenia drogowego na węźle Nowe Marzy.