S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Prace realizowane w okresie od 18.01.2021 r. do 24.01.2020 r.

We wskazanym okresie wykonawca Budimex S.A.:

 • aktualizował uwagi od Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego dla przekazanych projektów wykonawczych;
 • opracowywał kolejną rewizję dokumentacji projektów wykonawczych uwzględniającą uwagi Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego;
 • przygotowywał materiały na audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przygotowywał materiały na naradę koordynacyjną;
 • przygotowywał szczegółowe specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • opracowywał materiały dotyczące przekazania dróg do jednostek samorządowych;
 • zakończył opracowywanie Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko o otrzymane uwagi;
 • zgłosił do zatwierdzenia kolejne uwagi podwykonawcze.

 

We wskazanym okresie w zakresie robót mostowych wykonawca Budimex S.A.:

 • na obiekcie PZ1-1a (km 3+100, Święte) montował ceownik konstrukcji oraz konstrukcje stalowe Supercore w osiach podpór P3 i P4;
 • na obiekcie WD1-2 (km 3+724, Święte) rozebrał podparcie ciężkie ustroju w osiach 1 i 3;
 • na obiekcie PZ1-2a (km 5+989, Sartowice) kontynuował montaż konstrukcji stalowej Supercore w osiach podpór P2 i P3;
 • na obiekcie WD1-5 (km 12+273, Sulnowo) wykonał zbrojenie i betonowanie dylatacji;
 • na obiekcie WS1-7 (km 14+039, Sulnowo) wykonał zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego oraz zamontował elementy sprężenia ustroju;
 • na obiekcie WS1-8 (km 14+768, Sulnowo) montował deski gzymsowe;
 • na obiekcie WS1-11 (km 17+773, Świecie) zamontował deskowania przyczółka i skrzydełka oraz zbrojenie podpór;
 • na obiekcie WS1-12 (km 18+452, Świecie) kuł belki gzymsowe oraz zamontował belki gzymsowe;
 • na obiekcie WD1-20 (km 23+684, Kozłowo) zdemontował bariery mostowe z kap, następnie zamontował zabezpieczenia BHP na kapach obiektu, a także usuwał nawierzchnię bitumiczną z kap chodnikowych (nad jezdnią prawą drogi S-5) oraz zdemontował dylatacje modułowe przy przyczółku P-1.

 

W zakresie robót drogowych Wykonawca:

 • z jezdni lewej w km 23+600 (Kozłowo) odwiózł humus na makroniwelację w km 23+800;
 • w km 19+400 (Świecie) budował przewiązki w pasie dzielącym dla wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu;
 • w ciągu drogi dojazdowej DS-9 wykonał przepusty pod zjazdami.

 

W zakresie robót branżowych Wykonawca:

 • wybudował kolektor dn300 i przykanaliki dn200 w km 13+570 (Sulnowo);
 • wybudował kolektor dn500 i studnie S53/6 i S53/5 w km 12+400 (Sulnowo);
 • wybudował wpusty deszczowe w km 13+530 (Sulnowo);
 • kontynuował przebudowę kolizji melioracyjnej nr 8 w km 8+336 (Wiąg).