S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Tygodniowy postęp prac

Prace realizowane w okresie od 15.05.2017 r. do 21.05.2017 r.

W okresie od 15.05.2017 r. do 21.05.2017 r. Wykonawca przygotowywał się do etapu realizacji robót. Gotowy do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi został złożony w dniu 13.02.2017 r.

Zgodnie z raportem tygodniowym o postępie prac i robót Wykonawcy postęp prac w związku z przygotowaniem poszczególnych Dokumentów Wykonawcy przedstawia się następująco:

1)         Program zapewnienia jakości (DW1):

- laboratorium Wykonawcy – trwa procedura zatwierdzania projektu Wykonawczego;

- wymagania ogólne – Inżynier przekazał uwagi,

- usunięcie drzew i krzewów – Inżynier przekazał uwagi,

- przebudowa napowietrznych linii energetycznych – Inżynier przekazał uwagi,

2)         Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (DW2) – Dokument został zatwierdzony przez Inżyniera.

3)         Projekt podziału nieruchomości (DW3) - Dokument został zatwierdzony przez Inżyniera.

4)         Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją (DW4) – Dokument został zatwierdzony przez Inżyniera.

5)         Wykaz właścicieli nieruchomości objętych inwestycją (DW5) - Dokument został zatwierdzony przez Inżyniera.

6)         Projekt geotechniczny (DW6) – Dokument został zatwierdzony przez Inżyniera.

7)         Koncepcja programowo przestrzenna dla docelowego rozwiązania MOP rodzaju I (DW7) - Dokument został zatwierdzony przez Inżyniera.

8)         Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (DW8) - Dokument został przekazany do Inżyniera i złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID – zaawansowanie 100%.

Wykonawca otrzymał opinię od Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, która nie wymaga dodatkowych warunków realizacji przedsięwzięcia. Opinia została przekazana do Inżyniera.

Wykonawca otrzymał postanowienie z RDOŚ uwzględniające realizację przedsięwzięcia i określające jej warunki.

9)         Materiały do wniosku o dodatkową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem (DW9) – Obwieszczenie Wójta gminy Pruszcz o wydaniu decyzji nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

10)       Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi (DW10) – Zakończono prace nad dokumentacją branży drogowej i mostowej. Przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W zakresie pozostałych branż przekazano dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W zakresie branży teletechnicznej, energetycznej, sieci gazowych, sieci wodkan, branży melioracyjnej i projektu zieleni zakończono prace nad Projektem Budowlanym.

Zaawansowanie prac nad projektem budowlanym (DW10) szacowany jest na 100%.

11)       Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID (DW11) – Zakończono prace nad Projektem Budowlanym. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Inżynier zatwierdził Dokument Wykonawcy.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadomił, że zostały zgromadzone wszystkie wymagane prawem dokumenty w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji.

12)       Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DW12) – Dokument został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Wykonawca przekazał rewizję C dokumentu.

13)       Plan działań ratowniczych (DW13) – Inżynier przekazał uwagi Wykonawcy.

14)       Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy (DW14) – Wykonawca prowadził prace nad projektem.

15)       Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (DW15) –  Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

W zakresie branży drogowej, mostowej oraz pozostałych branż. Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

16)       Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (DW16) –       Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

17)       Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (DW20) – Dokument został zatwierdzony przez Inżyniera.

18)       Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (DW22) – Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego i zbierania opinii.

19)       Dokumentacja projektowa stacji pogodowych z systemem wizyjnym (DW24) – Inżynier zatwierdził dokument.

20)       Dokumentacja projektowa wyznaczenia wojskowej klasy obciążeń MLC (DW25) – Inżynier zatwierdził dokument.

21)       Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu (DW26) – Trwa procedura zatwierdzania dokumentu.

22)       Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

23)       Inne:

- Wykonawca złożył wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym do Gminy Świecie.

Osnowa Realizacyjna:

- Stabilizacja punktów osnowy – Zakończona

- Pomiar statyczny osnowy – Zakończony

- Tyczenie punktów granicznych – Zakończone