S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Tygodniowy postęp prac

Prace realizowane w okresie od 12.06.2017 r. do 18.06.2017 r.

W okresie od 12.06.2017 r. do 18.06.2017 r. Wykonawca przygotowywał się do etapu realizacji robót. Gotowy do zatwierdzenia Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi został złożony w dniu 13.02.2017 r.

Zgodnie z raportem tygodniowym o postępie prac i robót Wykonawcy postęp prac w związku z przygotowaniem poszczególnych Dokumentów Wykonawcy przedstawia się następująco:

1)         Program zapewnienia jakości (DW1):

- usunięcie drzew i krzewów – Wykonawca przekazał zaktualizowany dokument.

- przebudowa napowietrznych linii energetycznych Jasiniec-Gdańsk – Inżynier przekazał uwagi do dokumentu.

2) Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko (DW8) – Wykonawca przekazał do Inżyniera harmonogram prac nadzoru przyrodniczego.      

3) Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID (DW11) – Wykonawca przekazał Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu kopie wszystkich ostatecznych decyzji RDOŚ. Nadal oczekuje się na wydanie decyzji ZRID.

4)         Plan działań ratowniczych (DW13) – Inżynier przekazał uwagi Wykonawcy.

5)         Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy (DW14) – W okresie sprawozdawczym Wykonawca prowadził prace nad projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6)         Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (DW15) – Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

W zakresie branży drogowej, mostowej oraz pozostałych branż. Trwa procedura zatwierdzania Projektu Wykonawczego.

7)         Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (DW16) – Trwa procedura zatwierdzania dokumentu.

8)         Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (DW22) – Trwa procedura zatwierdzania.

Zamawiający przekazał swoje stanowisko w sprawie Systemu Zarządzania Ruchem.

9)         Koncepcja wdrażania zmian w zakresie czasowych organizacji ruchu (DW26) – Wykonawca przekazał Inżynierowi Koncepcję projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy węzła Nowe Marzy.

10)       Inne:

- Geodezja:

  • Operat z osnowy realizacyjnej – Wykonawca przekaże operat po uzyskaniu decyzji ZRID
  • Przeniesienie punktów osnowy wysokościowej (reperów)
  • Wykonawca przekazał Projekt konstrukcji nawierzchni
  • Wykonawca przekazał do Inżyniera Harmonogram prac Wykonawcy na miesiąc czerwiec
  • Projekt alternatywnej konstrukcji nawierzchni dla dróg obciążonych ruchem KR1-KR4 – Inżynier zaakceptował dokument