S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Prace realizowane w okresie od 08.02.2021 r. do 14.02.2021 r.

We wskazanym okresie wykonawca Budimex S.A.:

 • aktualizował uwagi od Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego dla przekazanych projektów wykonawczych;
 • opracowywał kolejną rewizję dokumentacji projektów wykonawczych uwzględniającą uwagi Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego;
 • przygotowywał materiały na audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przygotowywał materiały na naradę koordynacyjną;
 • przygotowywał szczegółowe specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • aktualizował Plan Działań Ratowniczych;
 • aktualizował Projekt Stałej Organizacji Ruchu i przekazał go do Inżyniera Kontraktu;
 • przygotował opracowania dotyczące następujących obiektów: WD1-3b – rewizja nr 4, WD1-20 – rewizja nr 2, PZ2-1a;
 • przygotował opracowanie dotyczące robót drogowych – rewizja nr 4, budowy kanału technologicznego, inwentaryzacji i gospodarki istniejącą zielenią, szaty roślinnej oraz przepustów ekologicznych – rewizja nr 1;
 • zgłosił do zatwierdzenia kolejne uwagi podwykonawcze.

 

We wskazanym okresie w zakresie robót mostowych wykonawca Budimex S.A.:

 • przy obiekcie WD1-3b (km 7+773, Sartowice) wykonywał roboty przygotowawcze przy zapleczu (plac i drogi dojazdowe);
 • na obiekcie WS1-11 (km 17+773, Świecie) wykonywał zbrojenie podpór A i B.