S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Prace realizowane w okresie od 04.01.2021 r. do 10.01.2021 r.

We wskazanym okresie wykonawca Budimex S.A.:

 • ukończył przygotowanie projektów wykonawczych w zakresie ekranów akustycznych;
 • analizował uwagi inżyniera Kontraktu dotyczące projektów wykonawczych;
 • kontynuował opracowywanie kolejnej rewizji dokumentacji projektów wykonawczych uwzględniającą uwagi Inżyniera Kontraktu;
 • kontynuował przygotowywanie szczegółowych specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WiORB);
 • ukończył przygotowywanie materiałów na audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wprowadzał uwagi do projektów wykonawczych (ze zmianami) oraz przekazał poprawione elementy projektów wykonawczych (wraz z odniesieniem się do uwag Inżyniera Kontraktu);
 • procedował wniosek o zamianę decyzji ZRID – przygotował odpowiedź na wezwanie Urzędu Wojewódzkiego;
 • przygotował opracowania dotyczące budowy kanału technologicznego – rewizja nr 3.

 

W zakresie robót mostowych Wykonawca:

 • na obiekcie PZ1-1a (km 3+100, Święte) wykonał zasypkę ławy fundamentowej w osi 4 oraz zdemontował rusztowania wzdłuż osi 3;
 • na obiekcie WD1-2 (km 3+724, Święte) rozebrał szalunki i podparcia tymczasowe oraz wykonał prace porządkowe;
 • na obiekcie PZ1-2a (km 5+989, Sartowice) montował konstrukcje stalowe Supercore w osiach podpór P2 i P3;
 • na obiekcie WS1-7 (km 14+039, Sulnowo) kontynuował deskowanie ustroju oraz zamontował zbrojenie ustroju;
 • na obiekcie WS1-11 (km 17+773, Świecie) wykonał montaż zbrojenia przyczółków Ai B;
 • na obiekcie MS1-13 (km 18+912, Świecie) kontynuował naprawę zbrojenia strefy dylatacji przy podporze P9;
 • na obiektach: WS1-17 (km 20+710, Kozłowo), WS1-19 (km 21+975, Kozłowo), WS1-21 (km 24+197, Kozłowo) zdemontował zabezpieczenia BHP z krawędzi kap (jezdnia lewa). 

 

W zakresie robót drogowych Wykonawca:

 • na jezdni prawej trasy głównej od km 12+100 do 13+900 (Sulnowo) rozbierał podbudowę;
 • na węzłach: Świecie Północ, Świecie Zachód, Świecie Południe wycinał drzewa i krzewy;
 • na drodze dojazdowej DS-7 (Wiąg) wykonał przepusty pod zjazdami.

 

W zakresie robót branżowych Wykonawca:

 • wybudował studnię, kolektor dn600 i dn500 w km 20+700 (Kozłowo);
 • wybudował rurociąg dn200 w km 2+450 i 2+620 (na drodze dojazdowej DS-3, Święte);
 • montował wyloty prefabrykowane KPED od km 1+800 do 24+000;
 • kontynuował przebudowę kolizji melioracyjnej nr 7 w km 7+700 (Sartowice);
 • kontynuował przebudowę kolizji melioracyjnej nr 8 w km 8+336 (Wiąg).