S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Prace realizowane w okresie od 01.02.2021 r. do 07.02.2021 r.

We wskazanym okresie wykonawca Budimex S.A.:

 • aktualizował uwagi od Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego dla przekazanych projektów wykonawczych;
 • opracowywał kolejną rewizję dokumentacji projektów wykonawczych uwzględniającą uwagi Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego;
 • przygotowywał materiały na audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przygotowywał materiały na naradę koordynacyjną;
 • przygotowywał szczegółowe specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • przygotowywał Plan Działań Ratowniczych;
 • opracowywał materiały dotyczące przekazania dróg do jednostek samorządowych;
 • aktualizował Projekt Stałej Organizacji Ruchu i przekazał go do Inżyniera Kontraktu;
 • przygotował opracowania dotyczące następujących obiektów: WS1-4, WD1-5, WS1-7, WD1-15, WS1-19, MS1-13, WD1-2, WD1-18, WS1-17, PZ1-1a, PZ1-2a, WD1-9, WS1-8, WS1-11, WS1-21, WD1-3, WS1-21a, WK1-16;
 • przygotował opracowanie dotyczące przekrojów podłużnych, przekrojów normalnych, pozostałych rysunków, Projekt Zagospodarowania Terenu – rewizja nr 2, PB t. 1.1. Część opisowa, plany sytuacyjne – rewizja nr 2, Analizę Akustyczną;
 • zgłosił do zatwierdzenia kolejne uwagi podwykonawcze.

 

We wskazanym okresie w zakresie robót mostowych wykonawca Budimex S.A.:

 • na obiekcie WD1-1 (km 2+400, Święte) wykonał bariery na skosach;
 • na obiekcie PZ1-1a (km 3+100, Święte) wykonał przepust fi 1200, jego zasypkę oraz zasypkę fundamentu ławy w osi 4;
 • na obiekcie WD1-2 (km 3+724, Święte) wykonał rozdeskowanie ścianki zaplecznej P1, deskowanie ścianki zaplecznej P3, dokręcał konstrukcję stalową w osiach 2-3 i 3-4;
 • na obiekcie WD1-5 (km 12+273, Sulnowo) betonował dylatacje P1 oraz montował balustrady schodów skarpowych;
 • na obiekcie WS1-8 (km 14+768, Sulnowo) montował kotwy pod ekrany;
 • na obiekcie WS1-11 (km 17+773, Świecie) kontynuował montaż deskowań przyczółka i skrzydełek oraz wykonał betonowanie przyczółka;
 • na obiekcie WS1-12 (km 18+452, Świecie) kontynuował montaż deski gzymsowej;
 • na obiekcie WD1-15 (km 19+134, Świecie) montował elementy systemu BHP na kapach obiektu;
 • na obiektach WS1-17 (km 20+710, Kozłowo), WS1-19 (km 21+975, Kozłowo) i WS1-21 (km 24+197, Kozłowo) montował krawężniki kamienne na dojazdach do obiektu;
 • na obiekcie WD1-20 (km 23+684, Kozłowo) demontował dylatacje modułowe przy przyczółku P5.

 

W zakresie robót drogowych Wykonawca:

 • od km 18+500 do 18+800 oraz od 19+940 do 20+100 (Świecie/ Kozłowo) umacniał wyloty wpustów kanalizacji deszczowej ściekiem skarpowym;
 • na jezdni prawej trasy głównej od km 12+100 do 13+800 (Sulnowo) zdejmował ziemię urodzajną;
 • na jezdni lewej trasy głównej od km 23+900 do 24+050 (Kozłowo) wykonał wykop na makroniwelację;
 • na jezdni lewej trasy głównej od km 13+900 do 18+400 (Sulnowo/ Świecie) budował przewiązki i wyjazdy z budowy w celu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

 

W zakresie robót branżowych Wykonawca:

 • wybudował studnię dn1200  Sw29/1 i rurociąg dn500 w km 7+620 (Sartowice);
 • wybudował rurociąg dn400 w km 24+900 (Kozłowo);
 • montował wyloty prefabrykowane KPED dn200 od km 23+814 do 23+920 (Kozłowo);
 • układał kable oświetleniowe na węźle Nowe Marzy;
 • montował fundamenty pod słupy oświetlenia drogowego na węźle Świecie Północ;
 • wykonał wykop pod zbiorniki: ZR 3.2 w km 7+650 (Sartowice), ZB I/8 w km 8+700 (Sartowice) i ZB II/2 w km 13+600 (Sulnowo);
 • układał kanał technologiczny od km 21+700 do 22+600 (Kozłowo);
 • kontynuował przebudowę kolizji melioracyjnej nr 15 w km 14+870 (Sulnowo).