S5 Nowe Marzy - Dworzysko
Opis Kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego realizowana jest z podziałem na siedem odcinków:

Odcinek 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km;

Odcinek 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km;

Odcinek 3 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km;

Odcinek 4 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km;

Odcinek 5 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Białe Błota (bez węzła) do węzła Szubin (bez węzła) o długości około 9,7 km;

Odcinek 6 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km;

Odcinek 7 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Jaroszewo (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km. 

 

 Orientacyjna lokalizacja projektu na mapie Polski:   Orientacyjna lokalizacja projektu na mapie województwa:

Poniżej orientacyjna lokalizacja Projektu na mapie polski

               

 

Realizacja odcinka 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o długości około 23,3 km – stanowi przedmiot Kontraktu.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie świeckim, na terenach gmin Dragacz i Świecie.

Droga ekspresowa jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 128 poz. 1334 ze zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252 z roku 2012.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych przyczyni się do rozwoju zarówno przedsiębiorstw wykonawczych, jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
  • skrócenie czasu podróży;
  • oszczędność paliwa;
  • zapewnienie komfortu jazdy;
  • zmniejszenie ryzyka wypadków;
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów. 

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez drogę ekspresową. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu samochodowego.

 Celem inwestycji jest:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 Poniżej plan orientacyjny odcinka 1 wraz z opisami węzłów oraz skrzyżowań.

 

 

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:

1. Budowę drogi ekspresowej S-5 o długości około 23.3 km o następujących parametrach technicznych:

— klasa drogi – S,

— prędkość projektowa – 100 km/h (obwodnica Świecia Wp=80 km/h),

— obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,

— kategoria ruchu – KR6,

— ilość jezdni – 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo 2x3),

— szerokość pasa ruchu – 3,50 m,

— szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m (obwodnica Świecia 2 m),

— szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m (docelowo 5 m, obwodnica Świecia 4,5 m),

— klasa obciążeń obiektów - A + Stanag 150.

2. Budowę 1 węzła drogowego.

3. Przebudowę istniejących węzłów (włączenie w nowo budowany układ drogowy) – 4 węzły.

4. Budowę obiektów inżynierskich (WS, MS, WD, PG, PZ).

5. Budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych.

6. Budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki.

7. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.

8. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.

9. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad, oświetlenia, ogrodzenia.

10. Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych.

11. Budowę systemu osłony meteorologicznej.

12. Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej.

13. Budowę kanału technologicznego.

14. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem.

15. Budowę urządzeń do zarządzania ruchem.

16. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, drenaż, osadniki i separatory, przepompownie wód deszczowych, grodzie i zastawki i inne.

17. Budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych.

18. Przebudowę cieków wodnych oraz rowów i urządzeń melioracyjnych, oczyszczenie, udrożnienie i właściwe zabezpieczenie (odcięcie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego działania urządzeń melioracyjnych przejmujących wody z terenu i z pasa drogowego.

19. Przeniesienie roślin objętych ochroną.

20. Wycinkę zieleni.

21. Zagospodarowanie terenu zielenią.

22. Budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej, m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, związaną z likwidacją kolizji.

23. Przebudowę infrastruktury kolejowej, w tym urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej, związaną z likwidacją kolizji.

24. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska, m.in. ogrodzeń, wygrodzeń naprowadzających, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych.

25. Rozbiórkę obiektów budowlanych.

26. Budowę i przebudowę innych obiektów i urządzeń wyżej niewymienionych.

27. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.

28. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad.

29. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.

30. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu do użytkowania i zmianą organizacji ruchu, w szczególności oznakowania kierunkowego.

31. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.

32. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

33. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

34. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do nowo budowanego układu komunikacyjnego (odcinka nr 2) wraz z ze zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

35. Wszelkie inne roboty i opracowania, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.